Algemene Voorwaarden


Right Management Nederland B.V.

Versie 17 oktober 2018

 

Artikel 1.             DEFINITIES

Right Management: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Right Management Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, welke zich bezighoudt met het bieden van bedrijfsbrede HR oplossingen, advies en programma’s op het gebied van loopbaan- en talentontwikkeling.

Diensten: De door Right Management aan Opdrachtgever te leveren programma’s, workshops en dergelijke, zoals beschreven in de offerte.

Offerte: Het document met een gedetailleerde beschrijving van door Right Management aan Opdrachtgever te leveren Diensten en de te betalen vergoedingen. Een door beide partijen ondertekende offerte geldt tezamen met de algemene voorwaarden van Right Management als een Overeenkomst.

Partijen: Opdrachtgever en Right Management.

Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde en door beide Partijen ondertekende afspraken (al dan niet een getekende Offerte) tussen Right Management en Opdrachtgever betreffende de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren diensten en de te betalen vergoedingen door Opdrachtgever.

Intellectuele eigendom: Alle industriële eigendomsrechten zoals de octrooien of patenten, uitvindingen, handelsmerken en modellen, en anderzijds de artistieke eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, de naburige rechten en de bescherming van databanken en van computerprogramma’s of software die door Right Management alleen of met anderen is gecreëerd of ontwikkeld bij de levering van de Diensten aan Opdrachtgever.

Deelnemer: Een persoon die na aanmelding door Opdrachtgever een Programma doorloopt. De aanmelding van een persoon door Opdrachtgever van een in de Offerte of Overeenkomst opgenomen Dienst, wordt beschouwd als opdrachtverstrekking. 

Materiaal: Alles wat door Right Management bij de levering van Diensten gecreëerd, geleverd, geproduceerd of gereproduceerd is of verband houdt met het bedrijf van Opdrachtgever en/of Right Management, met inbegrip van alle documenten, verslagen, rapporten, notities, memoranda, en computermedia alsmede fotokopieën of andere reproducties van bestaand materiaal.

OVAL: De brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaan coaching, reïntegratiebedrijven en jobcoachorganisaties.

NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke aan Right Management krachtens een overeenkomst opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Programma: Een door partijen overeengekomen reeks van geplande en gestructureerde door Right Management geleverde Diensten.

Vertrouwelijke informatie:

 1. Alle informatie over Deelnemer en Right Management die wordt gedeeld.
 2. Alle informatie uit de (door partijen getekende) Offerte.
 3. Informatie die door Right Management alleen of gezamenlijk met anderen bij de levering van de Diensten gegenereerd wordt.
 4. Informatie over een van de partijen of hun bedrijf of activiteiten die aan de andere partij bekend wordt gemaakt.
 5. Informatie ongeacht of die informatie mondeling, visueel of schriftelijk is of is opgeslagen of opgenomen in een ander medium.

Artikel 2.             TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding van en opdrachten voor Right Management. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig, wanneer zij door beide partijen zijn ondertekend.

Artikel 3.             UITVOERING VAN DE PROGRAMMA’S

 1. De uitvoering van de Programma’s vindt, tenzij anders vermeld, plaats op locatie van Right Management.
 2. Right Management werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening en daarom kunnen er gedurende de looptijd van de overeenkomst aanpassingen aan de vorm en inhoud van het Programma plaatsvinden. Right Management informeert Opdrachtgever tijdig hierover.
 3. Het is aan Opdrachtgever om Deelnemer(s) tijdig en volledig te informeren over de Diensten van Right Management. Right Management zal hierbij Opdrachtgever van informatie voorzien.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate overdracht van informatie met betrekking tot de te begeleiden deelnemers.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de deelnemers voldoende tijd beschikbaar hebben voor een volledige deelname aan een Dienst.

Artikel 4.             BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Facturen met betrekking tot verleende diensten dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald te worden.
 2. Alle programma’s worden bij aanvang voor het volledige bedrag zoals opgenomen in de Offerte of Overeenkomst gefactureerd direct na de eerste activiteit binnen het Programma. Voor de outplacement programma’s geldt als aanvang de eerste activiteit met het gebruik van RightEverywhere®, het eerste gesprek niet zijnde het vrijblijvende oriëntatiegesprek en/of de deelname aan een workshop. Bij voortijdige beëindiging van een Programma vindt geen restitutie plaats.
 3. Opdrachtgever betaalt Right Management voor de Diensten conform de overeengekomen Offerte of Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever zorgt voor het tijdig verstrekken van informatie met betrekking tot facturatie inclusief eventuele specifieke betalingskenmerken zoals inkoopordernummers (PO-nummers) en/of kostenplaats(en), zodanig dat hiermee de start van een individueel traject niet wordt vertraagd. Right Management kan een traject slechts starten indien deze informatie beschikbaar is. 
 5. Opdrachtgever vergoedt, uitsluitend na akkoord van Opdrachtgever, Right Management de kosten van alle redelijke uitgaven zoals kosten van vliegreizen, taxi’s, verblijf, maaltijden en administratie die Right Management in verband met de levering van de Diensten heeft gemaakt.
 6. Beëindiging van een overeenkomst is niet van invloed op een Programma welke voor de ingangsdatum van beëindiging is aangevangen.
 7. Tarieven voor Diensten zijn exclusief BTW.
 8. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden alle tarieven jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd aan de hand van het door het CBS meest recent gepubliceerde jaarlijkse prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.  
 9. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van betaling. Bij uitblijven van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is gehouden de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 dan wel 6:119a BW over het factuurbedrag te betalen.
 10. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Right Management zal aan buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen zonder enige gehoudenheid om die kosten te adstrueren.

Artikel 5.             ANNULERING

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het Opdrachtgever toegestaan Diensten te annuleren met inachtneming van het volgende.

Voor alle Diensten waarvoor in overleg met Opdrachtgever een specifieke datum is vastgesteld zoals een training of assessmentcenter:

 1. Geen kosten indien het schriftelijk bericht van annulering uiterlijk 8 werkdagen vóór de datum van levering van de geplande Diensten wordt ontvangen;
 2. 50% van de kosten indien het bericht van annulering 7 tot 5 werkdagen vóór de datum van levering van de Diensten wordt ontvangen, en
 3. de totale kosten indien het bericht van annulering 4 of minder werkdagen vóór de levering van de Diensten wordt ontvangen.  

Artikel 6.             ZORGPLICHT

 1. Right Management levert de Diensten met een redelijke mate van deskundigheid, zorg en toewijding.
 2. Right Management verleent de Diensten op een zodanige wijze en zodanig rekening houdend met Opdrachtgever dat diens goede naam en professioneel karakter behouden blijven, en voldoet aan alle redelijke instructies van het management van Opdrachtgever ten aanzien van de levering van Diensten.
 3. Right Management behoudt zich het recht voor om een door Opdrachtgever naar Right Management verwezen Deelnemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Right Management zal Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte stellen.
 4. Indien zich bij aanvang of gedurende de uitvoering van een Dienst omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Right Management de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. Right Management zal Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte stellen en heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever en de Deelnemer zijn verantwoordelijk voor de aan Right Management verstrekte relevante informatie, verband houdende met een correcte uitvoering van de opdracht door Right Management.

Artikel 7.             GEZONDHEID EN VEILIGHEID

 1. Beide Partijen houden zich aan wetgeving, voorschriften of instructies op het gebied van gezondheid en veiligheid, gelijke kansen op werk en mensenrechten, en hanteren praktijken voor veilig werken met het oog op handhaving van een veilige werkplek.
 2. Right Management neemt geen verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van dergelijke wetgeving over.   

Artikel 8.             AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. Right Management is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door haar eigen tekortkomingen, behoudens voor zover het betreft schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid. Right Management is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door tekortkomingen van haar medewerkers, behoudens voor zover het betreft schade welke is ontstaan als gevolg van opzet dan wel bewuste roekeloosheid. In elk geval is Right Management niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Right Management is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade welke is ontstaan door tekortkomingen en onrechtmatige daden van de door haar al dan niet in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n), behalve voor zover zij de daaruit voortvloeiende schade op de bedoelde derde(n) kan verhalen.
 3. Right Management zal gedurende de looptijd van een overeenkomst een gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanhouden. In elk geval is iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid van Right Management alsmede van haar (voormalige) werknemers jegens Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Right Management wordt uitbetaald.
 4. Eventuele door Right management met de hiervoor bedoelde derde(n) overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn rechtstreeks van toepassing tussen Right Management en Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Right Management voor alle schade die Right Management mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Right Management geleverde goederen, Diensten of producten, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

 

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade, de schade schriftelijk bij Right Management heeft gemeld.

Artikel 9.             OVERMACHT

Right Management is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Right Management is in dat geval dus ook op geen enkele wijze gehouden de ontstane schade te vergoeden. De bedoelde omstandigheden zijn bijvoorbeeld, doch niet alleen een natuurramp, oorlog, staking, arbeidsgeschil, werkonderbreking, brand of overheidsingrijpen.

Artikel 10.           GEHEIMHOUDING

Het is geen van de Partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij toegestaan gedurende het Offertetraject, tijdens en na afloop van de Overeenkomst Vertrouwelijk informatie bekend te maken of bekend te doen of laten maken (of iemand toe te staan of te helpen of in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke informatie of deze in te zien). Deze verplichting geldt niet voor:

Artikel 11.           OVAL GEDRAGSCODE

 1. Right Management, Opdrachtgever en de Deelnemer verplichten zich te houden aan de gedragscode van OVAL voor zover het programma valt binnen het toepassingsgebied van betreffende gedragscode.
 2. Right Management behoudt zich het recht voor om, indien het dienstverband nog bestaat na overleg met Opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht, de begeleiding te beëindigen indien de Deelnemer het begeleidingsproces belemmert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de Deelnemer de adviezen die hem/haar door Right Management worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Right Management de Deelnemer schriftelijk waarschuwen.

Artikel 12.           BEROEPSCODE NIP

 1. De aan Right Management verbonden NIP psychologen zijn gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Right Management conformeert zich aan deze gedragscode.
 2. Volgens deze code heeft de Deelnemer het blokkeringsrecht, wat inhoudt dat de schriftelijke dan wel mondelinge uitkomst van het assessment niet doorgestuurd dan wel gedeeld wordt naar Opdrachtgever. In een dergelijk geval kan derhalve geen rapportage naar Opdrachtgever plaatsvinden, maar zullen de kosten toch in rekening worden gebracht.

Artikel 13.           BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Right Management is verantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Right Management verwerkt persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd en specifiek doel voor is. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit doet Right Management in overeenstemming met (privacy) wet- en regelgeving. De volledige privacy-mededelingen, inclusief het recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens, zijn verkrijgbaar via de website van Right Management.

Artikel 14.           INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtgever erkent dat de eigendomsrechten, aanspraken op en belangen in door Right Management tijdens het leveren van de Diensten gecreëerde, gemaakte of ontwikkelde Intellectuele eigendommen en Materiaal bij Right Management berusten.
 2. Een verbetering of ontwikkelingen van een deel van de Intellectuele eigendommen en de Materialen die na aanvang van de levering van de Diensten door Right Management wordt doorgevoerd, zijn het exclusieve eigendom van Right Management. Right Management kan op haar naam en voor eigen rekening rechten ten aanzien van de verbetering of ontwikkelingen aanvragen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Intellectuele eigendom die en het Materiaal dat door Right Management is gecreëerd bekend te maken aan derden of derden toestemming te verlenen om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Right Management te gebruiken, reproduceren, kopiëren, op maat te maken, bekend te maken, te wijzigen of aan te passen.
 4. Gedurende en na de verplichting van Right Management tot levering van de Diensten en op verzoek van Right Management dient Opdrachtgever eventuele documenten te tekenen en de maatregelen te treffen die Right Management noodzakelijk of wenselijk acht om:
 1. Right Management te assisteren bij of toe te staan om haar belangen in en rechten op het gebruiken, reproduceren, publiceren, uitvoeren, overleggen, overdragen, bekendmaken of aanpassen van de intellectuele eigendom en het materiaal te verbeteren, af te dwingen, te doen gelden of te verdedigen; of
 2. Over het algemeen deze bepaling ten uitvoer te brengen, met inbegrip van het verlenen van assistentie met betrekking tot een door of tegen Right Management aangespannen procedure.

Artikel 15.           BEEÏNDIGING OVEREENKOMST

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden vanwege een tekortkoming van de andere partij, mits de partij die de Overeenkomst ontbindt de andere partij schriftelijk bijzonderheden verstrekt over de tekortkoming en deze binnen een redelijke termijn in de gelegenheid stelt de tekortkoming te herstellen.
 2. In de navolgende gevallen hebben Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en eventuele andere rechten:
 1. De vorderingen die partijen in de in het vorige lid genoemde gevallen op elkaar hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 16.           BESLECHTING VAN GESCHILLEN

 1. Het is voor het slagen van de Overeenkomst van belang dat Partijen een goede en  zakelijke relatie onderhouden. Eventuele meningsverschillen dienen onmiddellijk naar voren te worden gebracht met het oog op een vroegtijdige bespreking en indien mogelijk een minnelijke oplossing.
 2. Op de betrekkingen tussen Right Management en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke tussen Right Management en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 


 top