Privacybeleid


PRIVACY POLICY DEELNEMERS Right Management Belgium NV

Wij vinden jouw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie Right Management gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle deelnemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen.

 1. Wie contacteren in geval van vragen?

Right Management nv (Hierna: Right Management), met maatschappelijke zetel te 110 Gemeenschappenlaan, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0454.921.981, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Right Management verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO).

Naam:              Aurélie Van Ravestyn
E-mailadres:     [email protected]
Postadres:       Right Management Belgium
                        Ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming
                        Gemeenschappenlaan, 110
                        1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens behalve als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van onze deelnemers die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en dit in functie van onze diensten:

Naargelang de dienst gaat het onder meer over de volgende persoonsgegevens:

 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder jou daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Jouw persoonsgegevens worden in hoofdzaak gebruikt ingevolge een dienstverleningsovereenkomst die door Right Management werd afgesloten met:

De verwerking van de persoonsgegevens vermeld onder artikel 3, in het kader van de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomst, gebeurt met het oog op één of meerdere van de volgende doeleinden:

 1. Het verstrekken van sollicitatietraining, coaching, begeleiding, job leads, opleidingen, workshops, hulp bij CV opmaak en andere vormen van ondersteuning. Via de verwerking van persoonsgegevens kan Right Management jou hierover aanbiedingen doen, bijkomende informatie verstrekken omtrent de diensten en andere activiteiten, haar dienstverlening concreet afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten

 1. Het ideale carrièretraject samen met de betrokkene uitstippelen. In dit kader zullen:

 1. Het analyseren van het profiel van de betrokkene, om te beoordelen in welke mate je geschikt bent voor een bepaalde tijdelijke of vaste functie (of enige andere tewerkstellingsvorm). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van:

 1. Het bevorderen van de inzetbaarheid van de betrokkene en diens persoonlijke ontwikkeling, via workshops, individuele begeleiding, specifieke opleidingen, enz

 2. De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, zoals hierboven vermeld, en uitvoering van de contractuele en/of wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van resultaten, rapporten, enz. aan de betrokken partijen, waaronder de betrokkene, (mits uitdrukkelijke toestemming) vorige, huidige of potentiële werkgever van de betrokkene, bevoegde regionale arbeidsbemiddelingsdienst of tewerkstellingscel (zoals VDAB, Actiris, Forem) of sectorfondsen

 3. Het uitvoeren van interne en/of externe controles en/of audits, uitgevoerd door accounts ter controle van de boekhouding en jaarrekening, ter voorkoming van fraude, teneinde interne rapportering te verrichten en de vooropgestelde doelstellingen te voldoen;

 4. Het garanderen, meten, verbeteren en analyseren van de kwaliteit van de diensten die Right Management verstrekt, via het behalen en behouden van bepaalde erkenningen, certificaten, kwaliteitslabels, het voldoen van bepaalde kwaliteitsdoelen, voldoende tevredenheid onder de betrokkenen en klanten, enz. In dit kader zal de informatie die door de betrokkenen in de enquêtes, vragenlijsten, afgenomen door Right Management of een aangeduide partner, door Right Management worden gebruikt en verwerkt om haar dienstverlening te verbeteren.

 5. Omwille veiligheidsredenen, zoals de aanmaak van een badge, de controle van de identiteit bij toegang tot onze gebouwen, bescherming van onze eigendommen, waaronder databases en de persoonsgegevens die hierin worden opgenomen, het detecteren van datalekken, enz.

 6. Teneinde statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken die door Right Management of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners) worden verricht. Hierbij wordt wel enkel gebruik gemaakt van geanonimiseerde persoonsgegevens, wat betekent dat de betrokkene niet identificeerbaar zal zijn in de resultaten die met klanten of algemeen worden gedeeld;

 7. Teneinde wettelijke verplichtingen na te leven en deze te kunnen aantonen.

 8. Om de betrokkene toe te laten zijn persoonlijke rechten uit te oefenen, zoals onder andere de rechten voorzien onder Artikel 6, en ook een afdoend bewijs te hebben dat Right Management deze rechten heeft gerespecteerd.

De verwerking gebeurt door onze gespecialiseerde consultants en kan zowel manueel als (deels) geautomatiseerd gebeuren (bijvoorbeeld indien ons platform RightEverywhere® wordt gebruikt).

De verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 1. Uitvoering van een overeenkomst

Bepaalde persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van de (pre)contractuele relatie tussen Right Management enerzijds en de betrokkene, diens (vorige) werkgever of de regionale arbeidsbemiddelingsdienst anderzijds.

Indien we met de betrokkene een overeenkomst afsluiten dienen we van deze betrokkene een persoonsgegevens te ontvangen voor de opmaak, voorbereiding en uitvoering van deze overeenkomst.

Ook indien de overeenkomst met de (vorige) werkgever of regionale arbeidsbemiddelingsdienst wordt afgesloten, en de betrokkene/begunstigde de aangeboden dienstverlening (bijvoorbeeld outplacement, loopbaanbegeleiding, opleidingen, enz.) heeft aanvaard, zullen persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt.

 1. Wettelijke verplichting

Verder zullen de persoonsgegevens van de betrokkene mogelijks worden verwerkt, opdat Right Management aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Deze informatie dient tijdig voorhanden te zijn en gedurende de volledige duur van de verplichtingen. Bovendien moet Right Management zich in de mogelijkheid bevinden om aan te tonen dat zij ook daadwerkelijk deze verplichtingen heeft nageleefd.

 1. Legitiem belang van Right Management of van een derde partij

Tenslotte, kunnen jouw persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Right Management en/of derde partijen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor veiligheidsdoeleinden, voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, controle op de jaarrekening, enz.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van deelnemers worden tot 2 jaar na het afsluiten van jouw persoonlijk dossier bewaard.

Jouw persoonlijk dossier wordt afgesloten in functie van het afronden van de lopende programma.

Na het verstrijken van 2 jaar na het afsluiten van jouw intern dossier gaan je persoonsgegevens verwijderd worden uit onze database en vernietigd worden indien deze op papier staan.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten jouw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte of voor fiscale redenen.

 1. Wat zijn jouw rechten als deelnemer?

 1. Recht op toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

  Als je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kan je contact opnemen met jouw consulent of [email protected]

  Je kan je niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en de gegevens die wij op basis van de wet van jou dienen bij te houden en te verwerken.

  Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

  Let op: indien je verzoekt om jouw persoonsgegevens te wissen als deelnemer of om niet meer gecontacteerd te worden door Right Management Belgium, zal dit tot gevolg hebben dat je niet langer kan genieten van de dienstverlening van Right Management.

 3. Recht van verzet

  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Right Management of van een derde.

 4. Recht van gegevensoverdracht

  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die je ons heeft verstrekt in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

 5. Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 6. Uitoefening van jouw rechten

  Je kan jouw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar [email protected]

 7. Klachten

  Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 1. Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Dit doen we wanneer dit nodig is voor de verwezenlijking van de onder punt 4 vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Right Management of van een derde partij).

De volgende doorgiftes zijn mogelijk aan:

 1. Andere vennootschappen van de Manpower groep in België (Futurskill, Experis Belgium nv, ManpowerGroup Solutions Belgium nv, Manpower Personal Services Belgium nv), voor onder meer:

  • Aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van begeleiding naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, gesprekken, …);

  • Interne dienstverlening (administratieve taken, boekhouding, IT-diensten, …);

  • Inspecties en klachtenbeheer (juridische dienst)

 2. De holdingvennootschap van Manpower, of andere vennootschappen binnen ManpowerGroup, voor onder meer:

  • Managementinformatie;

  • Interne audits;

  • Interne dienstverlening;

  • Screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);

 3. Opdrachtgevers (je vorige, huidige of potentiële werkgever of de tewerkstellingscel van je vorige werkgever en sectorfondsen) van Right Management, aangestelden of lasthebbers, voor onder meer:

  • Alle verplichte of nodige rapportages in het kader van de afgesproken dienstverlening en enkel wanneer deze verplicht nominatief moeten zijn;

  • Resultaten van competence en assessments services of career services die ook met jou worden besproken;

  • Facturatie van de dienstverlening

  • Audits bij opdrachtgevers of klanten;

 4. Leveranciers van Right Management, voor onder meer:

  • Het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Right Management (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, tool providers, ...);

  • Het leveren van diensten aan Right Management in het kader van de dienstverlening (bv. ongevallenverzekering bij outplacement);

 5. Onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer:

  • Audit van onze jaarrekeningen;

  • Verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;

  • Audit van subsidiedossiers (vb. Europees Sociaal Fonds);

 6. Het auditkantoor of onderzoeksbureau van Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:

  • Het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;

  • Wetenschappelijk onderzoek;

  • Tevredenheidsenquêtes;

  • Statistische doeleinden;

 7. Diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:

  • Federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;

  • Fiscale autoriteiten;

 8. Alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis

  Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

  Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met jouw voorafgaande toestemming.

  Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten België. Right Management heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. In geval van overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dat volgens de EU geen toereikende gegevensbescherming biedt, zorgt Right Management Belgium voor voldoende bescherming van de gegevens door middel van geschikte contractbepalingen, waaronder de EU-modelclausules voor contracten.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 1. Technische maatregelen

  • Gebruik van virusscans, firewalls, …

  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast

  • Geen onbeveiligde harde schijven

  • Versleutelde e-mails

  • Toegangsbeveiliging tot gegevens

  • Encryptie van gegevens

  • Geen onbeveiligde back-up

  • Werken op beveiligde harde schijven

 2. Organisatorische maatregelen

  • Welbepaalde personen hebben toegang

  • Procedure voor incidentenbeheer

  • Policy voor medewerkers

  • Opleiding van medewerkers

  • Vertrouwelijkheidsclausules

  • Incident & data breach management

 1. Wijzigingen

Right Management kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van Right Management.

Deze versie is opgesteld in mei 2018. top