Gebruiksvoorwaarden


Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Door deze Right Management Inc. ("Right Management") website of een van haar pagina's te bezoeken, stemt u in met de volgende Algemene Voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met de volgende Algemene Voorwaarden, raden wij u aan deze website en al haar pagina's niet te bezoeken.

GEBRUIK VAN INFORMATIE EN MATERIALEN.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is niet de bedoeling dat deze Site (i) een allesomvattende of gedetailleerde vermelding met betrekking tot de aangehaalde zaken is; (ii) enige vorm van wettelijk of professioneel deskundig advies of aanbevelingen over investering, belasting of bankieren bevat; of (iii) een aanbod of advies geeft om enige aandelen, obligaties of andere financiële middelen of enig product of dienst aan te schaffen of te verkopen. U moet geschikte en gekwalificeerde professionele adviezen en aanbevelingen verkrijgen alvorens u handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie aangeboden op of via deze Site. U erkent dat vertrouwen op enige informatie op die de Site bevat geheel op eigen risico is. Right Management mag naar eigen inzicht toestemming voor toegang of gebruik van de Site weigeren en behoudt zich het recht voor om enige fouten en weglatingen in enig onderdeel van de Site te corrigeren.

SITECOMMUNICATIE EN -ORDERS

De Site is een poort en informatiekanaal naar andere websites en bedrijven beheert door Right Management's moedermaatschappij, ManpowerGroup. ("ManpowerGroup") en Right Management's verschillende dochterondernemingen ("Dochterondernemingen"). Als u deze Site gebruikt om communicatie op te starten met betrekking tot uw personeelsbehoeften, kan de informatie die u verstrekt worden gedeeld met, en verwerkt en beantwoord worden door, ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen. U geeft Right Management toestemming om: (a) correspondentie die ze van u ontvangen via de Site of per e-mail te accepteren alsof het schriftelijke correspondentie is die rechtstreeks door u aan ons is gegeven en door u is ondertekend; (b) uw correspondentie te delen met ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen, en Right Management medewerkers door middel van de site, e-mail of andere communicatiemiddelen; en (c) op uw correspondentie te reageren door middel van internetcommunicatie, e-mail of andere communicatiemiddelen. Correspondentie die u naar Right Management verstuurt door middel van de site of e-mail is niet effectief tenzij en totdat ze zijn verwerkt door de verantwoordelijke Right Management-vertegenwoordiger. Als u onjuiste of onvolledige correspondentie verstrekt, of als (delen van) de correspondentie is (zijn) beschadigd of vervormd tijdens de overdracht naar Right Management, zal u aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of extra kosten die u, Right Management, ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen, of andere personen oplopen als resultaat. Right Management behoudt zich het recht voor om te weigeren enige correspondentie te verwerken die naar Right Management is verstuurd via de Site of e-mail, of de verwerking van enige correspondentie terug te draaien die naar Right Management is verstuurd via de Site of e-mail, op elk willekeurig moment naar inzicht van Right Management, en zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid naar u of enig ander persoon, inclusief, zonder beperkingen, als: (a) Right Management de correspondentie niet kan verwerken; (b) de correspondentie inbreuk maakt op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst die u of een ander persoon zou kunnen hebben met Right Management, ManpowerGroup of haar Dochterondernemingen; (c) Right Management van mening is dat de correspondentie conflicteert met enig andere voorschriften of overeenkomsten met u of enig ander persoon die u vertegenwoordigt; of (d) er een operationele storing of defect is met betrekking tot de overdracht van de correspondentie.

Enige informatie verstrekt aan Right Management, ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen via deze website zal eigendom worden en blijven van Right Management, ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen. Het staat Right Management, ManpowerGroup en haar Dochterondernemingen vrij om deze informatie voor enige doeleinden te gebruiken en zij zullen niet onderhevig zijn aan enige verplichtingen of vertrouwelijkheid met betrekking tot deze informatie, uitgezonderd door de wet vereiste verplichtingen of zoals beschreven in de privacypraktijken of het privacybeleid dat van toepassing is op deze relatie. Gebruikers moeten zich bewust zijn dat informatie verstuurd via e-mail wellicht niet veilig is en onderschept kan worden door derden. Gebruik alstublieft geen e-mail om Right Management enige vertrouwelijke informatie te sturen, of informatie die onze onmiddellijke aandacht behoeft.

GARANTIEDISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; OVERDRACHT; SCHADELOOSSTELLING.

Right Management geeft geen enkele vorm van expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot deze site, en doet expliciet afstand van alle garanties, inclusief, zonder enige beperking, garanties van eigendom, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, prestatie, duurzaamheid, beschikbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid. Het internet is geen veilig communicatiemiddel, kan onderhevig zijn aan onderbrekingen en verstoringen, en onopzettelijke of doelbewuste inbreuken op veiligheid en privacy. Het functioneren van de Site kan worden aangetast door talrijke omstandigheden die buiten de macht liggen van Right Management. Het kan zijn dat het functioneren van de Site niet doorlopend of ononderbroken is, en niet veilig of privé. In geen geval zal Right Management, ManpowerGroup of haar dochterondernemingen aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies voortkomende uit of op enige manier gerelateerd aan enig persoon's gebruik van deze website of enig deel daarvan of onvermogen om deze website of enig deel daarvan te gebruiken, of voortkomende uit of met betrekking tot deze website en de informatie die deze website bevat, inclusief, zonder enige beperking, verlies van data, verlies van gebruik of verlies van winst of enige speicale, incidentele, resulterende, indirecte of bestraffende schade, ongeacht of Right Management, ManpowerGroup of haar dochterondernemingen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dit soort verliezen.

Hierbij ontheft u elk van Right Management, ManpowerGroup en haar dochterondernemingen en alle gerelateerde, betrokken, of verwante personen en entiteiten, van enig en alle wijze van rechten, claims, klachten, eisen, aanleidingen, gerechtelijke acties, aansprakelijkheid, verplichtingen, gerechtskosten, kosten, en uitbetalingen van enige aard en enige vorm die zich kunnen voordoen, zowel bekend als onbekend, welke nu of hierna bestaan, welke voortkomen uit, gerelateerd zijn aan, of verbonden zijn aan uw gebruik van de site. U stemt in dat u elk van Right Management, ManpowerGroup en haar dochterondernemingen en alle gerelateerde, betrokken, of verwante personen en entiteiten (gezamenlijk de "vrijgewaarde partijen") zal vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor enige en alle aansprakelijkheid, (on)kosten, inclusief en zonder beperking redelijke juridische vergoedingen en kosten opgelopen door de vrijgewaarde partijen in verband met uw gebruik van de site of uw inbreuk op deze algemene voorwaarden. U zult zo volledig assisteren en meewerken als redelijk verwacht kan worden van de vrijgewaarde partijen ter verdediging van enige claim of eis.

COPYRIGHT

Copyright© 2015 Right Management. Alle rechten voorbehouden. De Site en alle informatie (in tekst, grafisch, video- en audioformats), afbeeldingen, iconen, software, ontwerpen, applicaties, calculators, modellen, data, en andere elementen beschikbaar op of via de Site zijn eigendom van Right Management, ManpowerGroup, haar Dochterondernemingen en zijn beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten alsmede internationale copyright, trademark, en andere wetten. Uw gebruik van de Site betekent op geen enkele manier dat (een gedeelte van) het eigendom of andere rechten van de Site of haar inhoud aan u wordt overgedragen. De Site mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven staat in de Algemene Voorwaarden. Hoofdzakelijk, behalve als het expliciet anders staat omschreven in deze Algemene Voorwaarden, mag de Website niet worden gekopieerd, nagebootst, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geüpload, gepost, uitgezonden, aangepast, geïndexeerd, gecatalogiseerd, gespiegeld of verspreid op enige manier, in gedeeltes of als geheel, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Right Management. De Site mag enkel gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. De Site mag enkel worden bereikt en gebruikt via commercieel beschikbare, SSL-ondersteunende webbrowsersoftware.

HANDELSMERKINFORMATIE

Right Management, Right.com™, het Right Management Logo, en enig andere tekens en logos die voorkomen op deze Site zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, handelsnamen en diensttekens die het eigendom zijn van of onder licentie worden verstrekt aan Right Management. Andere namen en logos van producten en bedrijven die op deze Site voorkomen kunnen geregistreerde of ongeregistreerde handelsnamen, handelsmerken of diensttekens zijn van hun respectievelijke eigenaren. Enig gebruik van deze handelsnamen, handelsmerken, diensttekens en logos (collectief "Tekens") zoals weergegeven op deze Site is strikt verboden. Niets wat voorkomt op deze Site of ergens anders kan worden geïnterpreteerd als het geven, bij implicatie, estoppel, of anderzins, van enige licentie of recht om enige Tekens zoals weergegeven op deze Site te gebruiken.

PERSOONLIJKE INFORMATIE / PRIVACY

Right Management verzamelt, gebruikt en deelt informatie met betrekking tot uw gebruik van de site en uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het Privacybeleid, welke beschikbaar is gesteld op deze Site. Right Management behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen op elk willekeurig moment, naar eigen inzicht, en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of enig ander persoon. Door deze Site te gebruiken, stemt u in dat Right Management uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt in overeenstemming met het Privacybeleid zoals op dat moment geschreven zonder enige verdere kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of enig ander persoon.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS EN RECHTSKEUZE

Deze Site wordt gecontroleerd, beheerd en bestuurd door Right Management vanuit haar kantoren binnen België. Right Management doet geen toezeggingen dat het materiaal op deze site geschikt en beschikbaar is in landen buiten de VS en het bekijken van dit materiaal op grondgebieden waar deze content illegaal is, is verboden.. Personen die deze Site gebruiken moeten zich houden aan alle toepasbare wetten. Dit contract zal worden onderworpen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en alle claims gerelateerd aan of voortkomende uit dit contract, of de inbreuk ervan, hetzij onrecht, of anderzins, zal eveneens worden bepaald door het Belgische recht. Enige juridische stappen die u kunt doen naar aanleiding van uw gebruik van de Site moeten worden genomen binnen zes (6) maanden nadat de aanleiding zich heeft voorgedaan. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Right Management en u met betrekking tot uw gebruik van de Site.

 


 top